نویسنده = Mohammad Reza Rahemi
تعداد مقالات: 4

1 Investigation of bread wheat mutants under salinity stress conditions
Hedayat Karimzadeh، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Seyed Ali Tabatabae، Mohammad Reza Rahemi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.85 K)

2 Effect of gamma-ray irradiation on leaf characteristics of apricot
Esmaeil Nezami، Mohammad Reza Rahemi، Shahram Mashayekhi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.93 K)

3 Improving the quantity of ‘Malase Saveh’ pomegranate fruit using gamma irradiation
Mohammad Reza Rahemi، Safoora Saadati، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Mansor Nouri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.83 K)

4 Use of gamma in the production of new Iranian cultivars of mutant gladiolus (Fusarium-tolerant)
Mohammad Reza Rahemi، Mahdi Mohammadi، Mohammad Hossein Azimi، Mohammadd Amiripari، Hossein Keshtkar
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.36 K)