نویسنده = Behnam Naserian
تعداد مقالات: 2

1 Investigation of bread wheat mutants under salinity stress conditions
Hedayat Karimzadeh، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Seyed Ali Tabatabae، Mohammad Reza Rahemi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.85 K)

2 Improving the quantity of ‘Malase Saveh’ pomegranate fruit using gamma irradiation
Mohammad Reza Rahemi، Safoora Saadati، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Mansor Nouri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.83 K)