نویسنده = Azam Borzouei2
تعداد مقالات: 3

1 Investigation of bread wheat mutants under salinity stress conditions
Hedayat Karimzadeh، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Seyed Ali Tabatabae، Mohammad Reza Rahemi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.85 K)

2 Is seed priming with gamma rays able to promote yield of corn in saline condition?
Alireza Shaebani Monazam، Mohammad Ali Norouzian، Mahdi Behgar، Azam Borzouei2، Hedayat Karimzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.62 K)

3 Improving the quantity of ‘Malase Saveh’ pomegranate fruit using gamma irradiation
Mohammad Reza Rahemi، Safoora Saadati، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Mansor Nouri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.83 K)