نویسنده = پیراحمدیان محمد هادی رئیس السادات سید محمد رضا
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه احتمال های ساختار سه باریونی ممکن برای تشکیل هسته هلیوم – 3 در مدل کوارکی
پیراحمدیان محمد هادی رئیس السادات سید محمد رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (894.9 K)