نویسنده = گلنرگس سارا موسویان سیدخلیل شیرانی امیرسعید
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی حادثه از دست دادن سیستم خنککنندگی در استخرسوخت مصرفی نیروگاه بوشهربا استفاده از کدهای 5RELAP و MELCOR در توانهای مختلف
گلنرگس سارا موسویان سیدخلیل شیرانی امیرسعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (608.1 K)