نویسنده = علی بیگی احسان ریاضی مبارکی زعفر موافقی امیر عسکری مجتبی
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی سیستم مقطعنگاری رایانهای پروتون)pCT( با استفاده از کد 4Geant
علی بیگی احسان ریاضی مبارکی زعفر موافقی امیر عسکری مجتبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (838.09 K)