نویسنده = یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن امینی الهام نوروزی علی حسنوند محسن
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ضرایب انطباق مومنتوم در برهمکنش گاز هگزافلورایداورانیم و سطح پلیمری با شبیهسازی دینامیک مولکولی
یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن امینی الهام نوروزی علی حسنوند محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (882.2 K)