نویسنده = شاهمیرزایی عالمه انصاریفر غلامرضا کرانیانی علی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر غلظت گادولینیوم بر راکتیویته اضافی قلب و فاکتور بیشینه قدرت شعاعی و محوری در یک راکتور هستهای SMR با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
شاهمیرزایی عالمه انصاریفر غلامرضا کرانیانی علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)