نویسنده = اطمینان فیصل فداییفرد زهرا نفیسی کاظم
تعداد مقالات: 1

1 وابستگی جرم و شعاع بیشینهی ستارهی نوترونی به تقارنی مادهی هستهای
اطمینان فیصل فداییفرد زهرا نفیسی کاظم
مشاهده مقاله