نویسنده = قپانوری مریم امیری نرجس جعفریزاده محمد علی وثوقی سارا
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر آیزواسپین بر طیف انرژی هستههای سبک )?=Z?? ( با عدد جرمی فرد در مدل
قپانوری مریم امیری نرجس جعفریزاده محمد علی وثوقی سارا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (987.15 K)