نویسنده = کریمیان آرزوحدادی اصغرسعیدزاده الهام
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی و مقایسه دزتجمعی کبد و اندام های مجاور در براکی تراپی کبد به کمک کدFLUKA
کریمیان آرزوحدادی اصغرسعیدزاده الهام؛ کریمیان آرزوحدادی اصغرسعیدزاده الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)