نویسنده = راسخ القول آریام و فضائلی سید یوسف مرادی دهقی شهرام اشتری پرویز
تعداد مقالات: 1

1 معرفی یک نانو ترکیب نشاندار جدید برای تصویر برداری PET: نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکای 41-MCM
راسخ القول آریام و فضائلی سید یوسف مرادی دهقی شهرام اشتری پرویز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (757.14 K)