نویسنده = باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی موقعیت موثر چشمه الکترون اپلیکاتور Beam shaper با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
حمیدرضا )1(؛ *- حیدرلو؛ نعمتالله )2(- آقامیری؛ سید محمودرضا )2(؛ باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا؛ باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.73 K)