نویسنده = کاملان نجار فهیمه رحیمی محمد فرهاد شایان شکیب نفیسه محمدی سعید
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه و بررسی روند تغییرات نیمهعمرهای ایزوبارهای آلفازای 211 , 210 , A=209 با استفاده از دو مدل QCA و PCM و مقایسه آنها با یکدیگر و با دادههای تجربی اخیر
کاملان نجار فهیمه رحیمی محمد فرهاد شایان شکیب نفیسه محمدی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)