نویسنده = ابراهیمی نساء حسینی سید محمد امین ملکی شهریار
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تجربی پاسخ دز پودر نانو صفحه گرافن پرتودهی شده با اشعه گاما در محدوده دزهای بالا با استفاده از طیف سنجی رامان
نساء) ( - حسینی؛ سید محمد امین)2( - ملکی؛ شهریار *) (؛ ابراهیمی نساء حسینی سید محمد امین ملکی شهریار؛ ابراهیمی نساء حسینی سید محمد امین ملکی شهریار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)