نویسنده = اسدی آقبلاغی مرضیه دارستانی فراهانی نیکو عباسی دوانی فریدون
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه و امکانسنجی ساخت حلقه دیامغناطیسی برای اندازهگیری بتای قطبی در توکامک
اسدی آقبلاغی مرضیه دارستانی فراهانی نیکو عباسی دوانی فریدون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)