نویسنده = ملکی شهریار ویسکرمی امیر
تعداد مقالات: 1

1 طیف سنجی رامان صمغ گوار جهت دزیمتری پرتوهای گاما در سطح پرتوفرآوری
ملکی شهریار ویسکرمی امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (930.52 K)