نویسنده = موسویان سید خلیل گل نرگس سارا شیرانی امیرسعید
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی حادثه از دست رفتن خنککننده در استخر سوخت مصرفی نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد 3RELAP5/MOD
موسویان سید خلیل گل نرگس سارا شیرانی امیرسعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)