نویسنده = براتی دوین حسین خرسندی مجید فقهی سید امیر حسین
تعداد مقالات: 1

1 پیادهسازی یک روش جدید برای تفسیر نمودار ستونهای تقطیر سینیدار با استفاده از اسکن گاما در ترکیب با تکنیک تطبیق الگو
براتی دوین حسین خرسندی مجید فقهی سید امیر حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)