نویسنده = فردکاشانی محمدرضا رفیعی وحید شادمان محمدمهدی صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
تعداد مقالات: 2

1 بررسی شرط حالت ایدهآل برای ماشین سانتریفیوژ گازی
فردکاشانی محمدرضا رفیعی وحید شادمان محمدمهدی صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.53 K)

2 تعریف توابع هدف به منظور بهینهسازی عملکرد جدایش ماشین سانتریفیوژ گازی
فردکاشانی محمدرضا رفیعی وحید شادمان محمدمهدی صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (631.33 K)