نویسنده = استاندارد راکتور تحقیقاتی تهران قوامی سید محسن شمسی گوشکی مهدیه
تعداد مقالات: 1

1 بررسی استفاده از غلاف کامپوزیت مس-آلومینا بهجای آلومینیوم در مجتمعهای سوخت
استاندارد راکتور تحقیقاتی تهران قوامی سید محسن شمسی گوشکی مهدیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (756.21 K)