نویسنده = ابراهیمی خانکوک عطیهوجدانی نقره ئیان علیرضاعمارلو محمددرودی محمد
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه و مقایسه تابع پاسخ غیرخطی و قدرت تفکیک آشکارسازهای NaI(Tl) و CsI(Tl)
ابراهیمی خانکوک عطیهوجدانی نقره ئیان علیرضاعمارلو محمددرودی محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (762.51 K)