نویسنده = جعفریان آیناز سجادی سوده السادات احمدی سید جواد قریب احمد
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر افزودن نانوکامپوزیت گرافن/اکسیدآهن بر روی قدرت جذب نانو الیاف پلیاکریلونیتریل در حذف یون کادمیوم از محلولهای آبی
جعفریان آیناز سجادی سوده السادات احمدی سید جواد قریب احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (951.17 K)

2 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و عاملدار کردن سطح گرافن اکساید در جذب یون کادمیوم
جعفریان آیناز سجادی سوده السادات احمدی سید جواد قریب احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)