نویسنده = مرتضی ایمانی علیرضا کشتکار عباس رشیدی سید جابر صفدری جواد کریمی ثابت علی نوروزی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تاثیر موجودی گاز داخل ماشین بر زمان تعادل غلظت ایزوتوپ اورانیوم در زنجیره های دو جزیی سانتریفیوژ گازی
مرتضی ایمانی علیرضا کشتکار عباس رشیدی سید جابر صفدری جواد کریمی ثابت علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.23 K)

2 Separation of light and heavy isotopes of tellurium element using unstable SW cascade
مرتضی ایمانی علیرضا کشتکار عباس رشیدی سید جابر صفدری جواد کریمی ثابت علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.46 K)

3 Separation of tungsten isotopes using NFSW unstable cascade
مرتضی ایمانی علیرضا کشتکار عباس رشیدی سید جابر صفدری جواد کریمی ثابت علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1013.98 K)