نویسنده = ایزدی وصفی غلامحسین فیروزآبادی محمد مهدی جباری ایرج
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی توزیع دز چشمه کلینیکی Cf252 در حضور بور و گادلینیوم در براکی تراپی نوترونی با استفاده از روش مونت کارلو
ایزدی وصفی غلامحسین فیروزآبادی محمد مهدی جباری ایرج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.16 K)

2 مقایسه اثر ناهمگنی های استخوان و هوا بر توزیع دز چشمه کلینیکی Cf252 در براکی تراپی نوترونی
ایزدی وصفی غلامحسین فیروزآبادی محمد مهدی جباری ایرج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (392.98 K)