نویسنده = وکیلی اشکوری عارف رسولی چاپار قاسمی فرشاد عباسی دوانی فریدون
تعداد مقالات: 1

1 تعیین پارامترهای اصلی سامانه گرمایش باریکه خنثی در توکامک دماوند
وکیلی اشکوری عارف رسولی چاپار قاسمی فرشاد عباسی دوانی فریدون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (622.98 K)