نویسنده = رضایی عماد زاهدنیا نیره اصل زعیم علیرضا صدیق زاده اصغر دامیده وحید
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر شعاع کاتد بر نرخ تولید نوترون در دستگاه IECF کروی
رضایی عماد زاهدنیا نیره اصل زعیم علیرضا صدیق زاده اصغر دامیده وحید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.42 K)