نویسنده = مسعود احمدی احمد پیروزمند عطااله ربیعی مهدی رضوانی فرد جواد عبادتی اصفهانی
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی راکتیویتهی مازاد راکتور چشمه نوترون مینیاتوری)MNSR( اصفهان در شرایط حوادث فراتر از پایهی طراحی )BDBA( با روش مونت کارلو
مسعود احمدی احمد پیروزمند عطااله ربیعی مهدی رضوانی فرد جواد عبادتی اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.57 K)