نویسنده = جعفری حسین شورابی رضا هاشمی نژاد سید محمد
تعداد مقالات: 1

1 پیاده سازی الگوریتم پوشانهی تطبیقی جهت تشخیص بهینه موادچگال)ضخیم با عدد اتمی بالا( در تصویربرداری اشعهی ایکس دو انرژی
جعفری حسین شورابی رضا هاشمی نژاد سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (568.08 K)