نویسنده = میرلوحی هاجرسادات شیرانی بابک پورصالح علیمحمد جباری ایرج
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ضریب کیفیت خارجی درکاواک شتابدهنده با کوپلر دوتایی تزویج توان
میرلوحی هاجرسادات شیرانی بابک پورصالح علیمحمد جباری ایرج
مشاهده مقاله