نویسنده = احمدی سیده فاطمه شیرانیبیدآبادی احمد خورسندی جمشید رضوانیفرد مهدی نامی نظری محمد
تعداد مقالات: 1

1 اندازهگیری عنصر ید در انواع نمکهای خوراکی بهروش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فراگرمایی در راکتور مینیاتوری اصفهان
احمدی سیده فاطمه شیرانیبیدآبادی احمد خورسندی جمشید رضوانیفرد مهدی نامی نظری محمد
مشاهده مقاله