نویسنده = گودرزی مریم مرادی محمود اکملی مسعود
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه تقریب TN با PN در حل معادله ترابرد نوترونها در یک تیغه بحرانی
گودرزی مریم مرادی محمود اکملی مسعود
مشاهده مقاله