نویسنده = محمد مهدی افخمی کرایی حسین آفریده میترا قرقره چیراحله صلح جو ماسولهسامان عزیزپوریان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی مسیرباریکه در ناحیه مرکزی سیکلوترون 01 مگاالکترون ولت
محمد مهدی افخمی کرایی حسین آفریده میترا قرقره چیراحله صلح جو ماسولهسامان عزیزپوریان
مشاهده مقاله