نویسنده = سید محمد میروکیلی رامین سالارتاش فاطمه شکرریز مجتبی عسگری
تعداد مقالات: 1

1 داده کاوی پارامترهای حفاظت پرتوی در رآکتور تحقیقاتی تهران با شبکه عصبی
سید محمد میروکیلی رامین سالارتاش فاطمه شکرریز مجتبی عسگری
مشاهده مقاله