نویسنده = شجاعی زهرا ایروانی عفتموسویان محمدعلی تراب مستعدی میثم
تعداد مقالات: 1

1 حذف استرانسیوم بهعنوان آلاینده پسمانهای هستهای: بهینهسازی فرایند حذف، بررسی سینتیک، ایزوترم و پارامترهای ترمودینامیکی
شجاعی زهرا ایروانی عفتموسویان محمدعلی تراب مستعدی میثم
مشاهده مقاله