نویسنده = سیدبیژن جیا هادی هادیزاده یزدی علی اصغر مولوی
تعداد مقالات: 1

1 چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتوندرمانی مبتنی برپراکندگی غیر فعال
سیدبیژن جیا هادی هادیزاده یزدی علی اصغر مولوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.21 K)