نویسنده = مهدی نصری نصرآبادی محمد سپیانی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی چگالی ترازهای انرژی هسته های اگزوتیک
مهدی نصری نصرآبادی محمد سپیانی
مشاهده مقاله