نویسنده = مهدی نصری نصرآبادی غنچه باغبان
تعداد مقالات: 1

1 شبی هسازی حفاظ چشمه Am-Be و تعیین مکا نهایی با بیشینه شار نوترون حرارتی و سریع توسط کد محاسباتی MCNPX
مهدی نصری نصرآبادی غنچه باغبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.71 K)