نویسنده = مسعود عبداله زاده عباس قاسمی رحمت قاسمی
تعداد مقالات: 1

1 طراحی فیلتر نوترونی برای تک انرژی کردن نوترون های حاصل از چشمه Am-Be و تعیین سطح مقطع کل ماکروسکوپیک عناصر
مسعود عبداله زاده عباس قاسمی رحمت قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.61 K)