نویسنده = حسین صادقی حسن خلیلی مجتبی گودرزی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثرات شکست ایزواسپین در فرآیند گیراندازی تابشی نوترون- دوترون
حسین صادقی حسن خلیلی مجتبی گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.5 K)