نویسنده = طوبی تجویدی حسین تار قلی زاده عبدالجوادنوین روز محمدمهدی فیروز آبادی طوبی تجویدی حسین تار قلی زاده عبدالجوادنوین روز محمدمهدی فیروز آبادی
تعداد مقالات: 1

1 طراحی داینودها با استفاده از کدهای کامپیوتری
طوبی تجویدی حسین تار قلی زاده عبدالجوادنوین روز محمدمهدی فیروز آبادی طوبی تجویدی حسین تار قلی زاده عبدالجوادنوین روز محمدمهدی فیروز آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.85 MB)