نویسنده = حسین قدس مرتضی جعفرزاده جواد رحیقی ولی ا.. طحانی احمد امام جمعه حسین قدس مرتضی جعفرزاده جواد رحیقی ولی ا.. طحانی احمد امام جمعه
تعداد مقالات: 1

1 روش بهینه سازی ساختار پالس نوترون برای جداسازی گامای آنی O ،H و C حاصل از اندرکنش نوترونهای حرارتی و سریع (۱۴MeV)
حسین قدس مرتضی جعفرزاده جواد رحیقی ولی ا.. طحانی احمد امام جمعه حسین قدس مرتضی جعفرزاده جواد رحیقی ولی ا.. طحانی احمد امام جمعه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.95 K)