نویسنده = بایگان شهریار شاکری بلین هادی زاده محمدرضا بایگان شهریار شاکری بلین هادی زاده محمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه انرژی بستگی سیستم مقید سه جسمی با استفاده از تئوری میدان موثر
بایگان شهریار شاکری بلین هادی زاده محمدرضا بایگان شهریار شاکری بلین هادی زاده محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.9 K)