نویسنده = ضرغام اسدالهی محمدرضا قاسمی هوشیار سیدی سیدمحمود محاطی حسین صدری هوشنگ بختیاری ضرغام اسدالهی محمدرضا قاسمی هوشیار سیدی سیدمحمود محاطی حسین صدری هوشنگ بختیاری
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و ساخت پاکت های گرافیتی و صفحه جلویی (front plate) برای جمع آوری باریکه های یونی ایزوتوپهای پایدار مولیبدن در جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها (EMIs')
ضرغام اسدالهی محمدرضا قاسمی هوشیار سیدی سیدمحمود محاطی حسین صدری هوشنگ بختیاری ضرغام اسدالهی محمدرضا قاسمی هوشیار سیدی سیدمحمود محاطی حسین صدری هوشنگ بختیاری
مشاهده مقاله