نویسنده = دکتر بهروز صالح پور مجیدطاهری هشجین دکتر بهروز صالح پور مجیدطاهری هشجین
تعداد مقالات: 1

1 مدل بندی خطوط تنش و اثر آن بر میزان جذب تابش B درAl و آلیاژ AZ61
دکتر بهروز صالح پور مجیدطاهری هشجین دکتر بهروز صالح پور مجیدطاهری هشجین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.94 K)