نویسنده = عباس زارع محمدرضا نعمت الهی کمال حداد خسرو جعفر پور مسعود امین مظفری عباس زارع محمدرضا نعمت الهی کمال حداد خسرو جعفر پور مسعود امین مظفری
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر حادثه SGTR بر روی پارامترهای ترموهیدرولیکی مدار اولیه نیروگاهVVER-1000
عباس زارع محمدرضا نعمت الهی کمال حداد خسرو جعفر پور مسعود امین مظفری عباس زارع محمدرضا نعمت الهی کمال حداد خسرو جعفر پور مسعود امین مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.43 K)