نویسنده = سید ابوالفضل قاسمی مسعود وهابی مقدم طاهره حسینی و محمود صداقتی زاده سید ابوالفضل قاسمی مسعود وهابی مقدم طاهره حسینی و محمود صداقتی زاده
تعداد مقالات: 1

1 سنجش موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیم -۴۰، رادیوم - ۲۲۶ ، توریوم-۲۳۲ و رادیونوکلئید مصنوعی سزیم-۱۳۷ در برنج
سید ابوالفضل قاسمی مسعود وهابی مقدم طاهره حسینی و محمود صداقتی زاده سید ابوالفضل قاسمی مسعود وهابی مقدم طاهره حسینی و محمود صداقتی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.69 K)