نویسنده = سید فرهاد مسعودی پیوند طاهرپرور
تعداد مقالات: 1

1 بررسی گذار نوترونهای ابر سرد از فویلهای نازک جاذب نوترون
سید فرهاد مسعودی پیوند طاهرپرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (862.91 K)