نویسنده = حسین توکلی منوچهر اصغری محمدرضا قاسمی حمید رضا مهاجرانی.
تعداد مقالات: 1

1 جذب گاز فلورید هیدروژن توسط برج پر شده فلورید سدیم
حسین توکلی منوچهر اصغری محمدرضا قاسمی حمید رضا مهاجرانی.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)