نویسنده = B. kooshki M. J. Janat Rezvani P. Shahbazi A. Ahmadi R. Sayyari H. Mohajerani
تعداد مقالات: 1

1 Uranium adsorption on modified activated carbon and charcoal and investigation of uranium adsorption chemistry
B. kooshki M. J. Janat Rezvani P. Shahbazi A. Ahmadi R. Sayyari H. Mohajerani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.32 K)